എം. ജി .ഡി .ബി .എസ് തവണ അറിയിപ്പ്‌

മലപ്പുറം ജില്ലാ എക്‌സൈസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം എം 829 (എം. ജി .ഡി .ബി .എസ് ) തവണ അറിയിപ്പ്‌ May 2016 and March 2016